Algemene Voorwaarden voor Nieuw Vinyl

1. Definities

 • Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon die een product of dienst afneemt van Nieuw Vinyl.
 • Producten: Alle goederen die Nieuw Vinyl aanbiedt, waaronder nieuw en tweedehands vinyl.

2. Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, bestelling en overeenkomst tussen Nieuw Vinyl en de klant.

3. Aanbiedingen en offertes

 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en kunnen worden ingetrokken of gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

4. Gebruik van kortingscodes

 • Kortingscodes moeten worden ingevoerd tijdens het afrekenproces; niet toepasbaar na het afronden van de aankoop.
 • Bij vastgesteld misbruik van kortingscodes behoudt Nieuw Vinyl zich het recht voor om bestellingen te annuleren en betalingen terug te storten.

5. Levering

 • De verwachte levertijd wordt aangegeven bij het plaatsen van de bestelling. Nieuw Vinyl streeft ernaar deze tijden na te leven, maar exacte tijden kunnen niet worden gegarandeerd.
 • Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. Nieuw Vinyl is niet verantwoordelijk voor leveringen aan verkeerde adressen die door de klant zijn opgegeven.

6. Eigendomsvoorbehoud

 • Producten blijven eigendom van Nieuw Vinyl tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

7. Annulering en retournering

 • Bestellingen kunnen zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen na ontvangst worden geannuleerd, met uitzondering van speciaal bestelde of gepersonaliseerde artikelen.
 • Retourzendingen dienen ongebruikt en in originele verpakking teruggestuurd te worden. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.

8. Aansprakelijkheid

 • Nieuw Vinyl is slechts aansprakelijk voor directe schade die te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van Nieuw Vinyl. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.

9. Privacybeleid

 • Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en niet zonder toestemming aan derden verstrekt.

10. Klachtenregeling

 • Klachten dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking gemeld te worden. Nieuw Vinyl streeft ernaar binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie te geven.

11. Intellectueel eigendom

 • Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende aangeboden producten liggen bij Nieuw Vinyl of haar licentiegevers.

12. Overmacht

 • In geval van overmacht is Nieuw Vinyl niet gehouden tot het nakomen van verplichtingen jegens de klant. Overmacht omvat onderbrekingen van de productie, transportstagnatie en stakingen.

13. Slotbepalingen

 • Nederlands recht is van toepassing op overeenkomsten tussen Nieuw Vinyl en de klant. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
0